< قالب وبلاگ
فکر کنید صفحه ۶

 

۱-هانری مشاهده ی یاد شده را چگونه تفسیر کرد که آن را کشف پدیده ای تازه نام نهاد؟او مشاهده ی خود را این گونه تفسیر کرد:"دو قطعه بلور از خود تابشی منتشر کرده اند و این تابش بر روی فیلم خام عکاسی موجود در کشوی میز اثر گذاشته".

۲-آیا مشاهده ی یاد شده برای این نتیجه گیری کافی به نظر میرسد؟چرا؟خیر,زیرا ممکن است فیلم خام قبلا نور دیده باشد یا عوامل دیگری در کشوی میز باعث نور دیدن آن شده باشند.

۳-برای افزایش اطمینان به این نتیجه گیری چه پیشنهادی به هانری دارید؟آزمایش را با قطعه های بلور مشابه در شرایطی که بقیه عوامل تاثیر گذار ثابت باشند,تکرار کند.

نویسنده: علی مولازاده

کلاس:۲۰۳

---------------------------------------

فکر کنید صفحه ۹

رادرفورد با استفاده از نتایج آزمایش خود,شکل 2,مدل دیگری برای اتم پیشنهاد کرد که مدل اتم هسته دار نامیده  شد.مشاهده ها و نتیجه گیری های رادرفورد که به ارایه این مدل انجامید در زیر آمده است.او از کدام مشاهده کدام نتیجه گیری را کرده است؟شرح دهید.

به ترتیب از بالا به پایین:

مشاهده (1) منجر به نتیجه گیری آ گردید:اگر بیشتر حجم اتم فضای خالی نبود,بیشتر ذره های آلفا بدون انحراف خارج نمی شدند.

مشاهده (2) منجر به نتیجه گیری ب گردید:زیرا پرتو های آلفا دارای بار مثبت اند و از هسته که به علت وجود بار مثبت دارای میدان الکتریکی است دور میشوند.

مشاهده (3) منجر به نتیجه گیری پ گردید:زیرا اگر هسته بزرگ بود,تعداد ذره های آلفای منحرف شده بیشتر میشد و چون هسته اتم طلا جرم بسیار زیادی دارد پرتوهای آلفا را با زاویه ای بیش از 90 درجه منحرف میکند.

 نویسنده:علی اکبر زنگی آبادی کلاس 203

---------------------------------------

فکر کنید صفحه ۱۴ ((جواب سوال یک))

۱-با توجه به شکل زیر راهی برای محاسبه ی جرم اتمی میانگین بور پیشنهاد کنید.

تصویر سوال یک فکر کنید صفحه 14

 ۲۰ درصد ـــــــــــــ  گلوله سیاه :۶

۸۰درصد ـــــــــــــ گلوله سفید : ۲۴

۸/۱۰=۱۰۰÷۱۰۸۰= (۸۰× ۱۱)+(۲۰×۱۰)  یا  10/8= ۳۰÷[(۲۴× ۱۱)+(۶×۱۰)]= جرم اتمی میانگین

نویسنده: علی مولازاده کلاس 203

 

---------------------------------------

فكر كنيد ص14 ..سوال 3

3-تجربه نشان ميدهد كه ايزوتوپ ها خواص شيميايي يكساني دارند ولي برخي خواص فيزيكي وابسته به جرم آنها با هم تفاوت ميكند اين تفاوت در تركيب هاي شيميايي داراي آنها نيز مشاهده ميشود.با دقت به شكل ص14 {پايين} نگاه كنيد.

آ-از اين مشاهده چه نتيجه اي ميگيريد؟
جواب{100 گرم آب سنگين نسبت به 100 گرم آب معمولي حجم كمتري را در استوانه ي مدرج اشغال ميكند چون چگالي اب سنگين از چگالي اب معمولي بيشتر است.}

ب-به نظر شما اگر يك قطعه يخ _D2O را در اب معمولي (H2O) بيندازيم روي اب شناور ميماند يا فرو ميرود؟شما چه پيشبيني ميكنيد؟ چرا؟؟
جواب{يخ D2O در اب( H2O) فرو ميرود زيرا چگالي D2O از H2O بيشتر است بايد در نظر داشت چون جرم اب D2O از H2O بيشتر است با توجه به رابطه زير چگالي D2O از H2O بيشتر ميباشد.}

 چگالی آب H2O=1 و چگالی یخ H20=0.91 و چگالی آب D2O=1.1 و چگالی یخ D2O=1.1*0.91=1 میباشد.پس یخ D2O از نظر چگالی با آب H2Oبرابر است پس در آن فرو رفته و معلق می شود اما نه شناور میشود ونه ته نشین

d=چگالي m=جرم V=حجم   d=m/v

 

 

 چگالی آب H2O=1 و چگالی یخ H20=0.91 و چگالی آب سنگین D2O=1.1 و چگالی یخ                     سنگینD2O=1.1*0.91=1 میباشد.پس یخ سنگین D2O از نظر چگالی با آب H2Oبرابر است پس در آن فرو رفته و معلق می شود اما نه شناور میشود ونه ته نشین توسط::محمد مهدي حجت 203

---------------------------------------

فکرکنیدصفحه ی22  /**/

آ.نمودارزیر تغیر انرژی های یونش متوالی منیزیم را نشان میدهد.ضمن تفسیرعلت بروزتغیییردرمقدار ای انرزی ها.توضیح دهید که چرااین مشاهده ها راشاهدی بروجودلایه های الکترونی در اتم می دانند؟

  جواب:چون الکترون هادردسته جات معینی ازانرژی دارد بیانگرلایه بودن الکترون هادراتم است.  /**/

ب.نمودارزیر تغییرانرژی های یونش عنصرهایی با عدداتمی1تا12رانشان میدهد.این نمودارونموداربالاچه شباهت هاوچه تفاوت هایی باهم دارند؟آیا تغییرات مشاهده شده با تغییرات موردانتظارشما هماهنگی دارد؟ از این موضوع چه نتیجه ای می گیرید؟

  /**/ جواب:دراین نمودارنیز اتم ها دردسته هایی از انرژی یونش قرار دارند که به خاطر لایه ای بودن الکترون ها در اتم می باشد.

/**/ ابوالفضل اسدی201

--------------------------------------

جواب فکر کنید صفحه 27-28

 

4)تعدادعنصر هاي موجوددر هر رديف جدول مندليف را چگونه توجيح ميكنيد؟؟

جواب{در رديف اول 2 عنصر داريم .چون در رديف اول اوربيتال 1s عنصرها در حال پر شدن است كه فقط گنجايش 2 الكترون دارد .پس دو عنصر خواهيم داشت .
_در رديف دوم و سوم در هر رديف 8 عنصر جاي گرفته اند .زيرا در هر يك از اين رديف ها اربيتال هاي S و P در حال پر شدن هستند كه گنجايش 8 الكترون دارند.پس 8 عنصر در هر رديف خاهيم داشت.
_در رديف چهارم 18 عنصر جاي گرفته است و در آن اربيتال هاي 4sو4Pو3d در حال پر شدن هستند كه گنجايش 18 الكترون دارند .پس در رديف چهارم .18 عنصر خاهيم داشت.}توسط""حامد ذوالعلي 203

5)اگر علت واکنش پذیری عنصرها را تمایل آنها برای دستیابی به لایه های الکترونی پر تعریف کنیم کدام عنصر ها از این دید واکنش ناپذیرند؟انها را نام ببرید.

عناصر گروه ۱۸

 هلیم، نیون ،ارگون، کریپتون، زنون ،رادون

عادل عطایی۲۰۱

6)ارایش الکترونی مورد انتظار برای (۲۴Cr) را رسم کنید.تفاوت مشاهده شده میان این ارایش الکترونی داده شده را چگونه توضیح می دهید.

24Cr 1s22s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4      غلط

24Cr 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 64s1 3d5    درست

زیرا نیمه پر پایدار تر است

سجاد شیر علی نژاد201

---------------------------------------

جواب پرسش صفحه 35

1 -     Li < Na<K

2-در اين گروه چون فلزند هر چه پايين تر برويم فعال ترند

 

3 -  Cs (سزيم) چون دراين گروه پايين تر از همه قراردارند واكنش پذير تر از Rb(روبيديم)خواهد بود

محمد حسين قرباني كلاس 201

---------------------------------------

پرسش صفحه ی 37

جواب : 1-کلسیم بیشتر است چون پایین تر است

2-هرچه پایین تر برویم واکنش پذیر ترند

---------------------------------------

پرسش ص41

جواب 1-Cl بیشترین و I کمترین

2- بله چون بروم فعال تر است و با یدید واکنش می دهد

---------------------------------------

فكر كنيد ص44

1_به بار مثبتي كه يك الكترون در فاصله ي معيني از هسته احساس ميكند بار موثر هسته براي ان الكترون ميگويند.
آ_بار موثر هسته براي كدام الكترون ها كمتر است؟ لايه هاي دروني يا لايه ي ظرفيت ؟
جواب{بار موثر براي الكترون هاي دروني بيشتر است.}

ب_بار موثر هسته ي اتم هر عنصر در هر تناوب چگونه تغيير ميكند؟چرا؟

جواب{در هر تناوب با افزايش عدد اتمي (از چپ به راست)بار موثر هسته افزايش ميابد.زيرا در هر تناوب تعداد لايه ثابت است و با افزايش عدد اتمي جاذبه ي هسته افزايش مي يابد .}توسط::حامد محبيان 203

2-چنان که در نمودار زیر مشاهده می شود شعاع اتمی عنصر هادر یک تناوب از چپ به راست کم می شود این مشاهده را چگونه توجیه می کنید؟

پاسخ:به دلیل افزایش بار موثر هسته در یک دوره (ازچپ به راست)جاذبه هسته روی لایه آخر زیاذ شده که موجبکاهش شعاع اتمی می گردد.

توسط:علی همدانی 202

---------------------------------------

فكر كنيد ص46

آيا ميان شعاع اتمي عنصرها و انرژي نخستين يونش آنها رابطه اي وجود دارد؟پاسخ خود را توضيح دهيد

جواب:{بله.به طور كلي شعاع اتمي عنصر ها و انرژي نخستين يونش با هم رابطه اي معكوس دارند .هر چهشعاع اتمي كوچك تر باشد اثر جاذبه هسته بيشتر بوده و الكترون هاي لايه ي ظرفيت مشكل تر جدا ميشوند.لذا انرژي نخستين يونش افزايش مي يابد}

محمد صالح اقبال نيا 203

------------------------------------------

فکرکنید ص47

سوال1
چه شباهتی میان روند تغییر انرژی نخستین یونش و الکترونگاتیوی عنصرها وجوددارد؟
هردو یک روند دارند.روند تغییرات الکترونگاتیوی مشابه انرژی یونش است.

امیرحسین سعیدی کلاس 202

سوال 2

به شکل 9 نگاه کنید.آیاارتباطی میان مقدار الکترونگاتیوی عنصرها و خصلت فلزی آن ها مشاهده می شود؟توضیح دهید
الکترونگاتیوی با خاصیت نافلزی رابطه ی مستقیم ولی با خصلت فلزی رابطه ی عکس دارد

---------------------------------------

خود را بیازمایید ص 50

جواب 1-ربیدیوم و کلسیم با از دست دادن الکترون و تبدیل به کاتیون اکسیژن و ید و نیتروژن با گرفتن الکترون تبدیل به انیون می شوند

2-گوگرد به آرگون ، برلیم آرایش هلیم ، سدیم آرایش نئون و برومید آرایش کریپتون

---------------------------------------

محمد هادی هنرجو کلاس 202

ص56

 

به دقت به داده های دو جدول۳و۴ نگاه کنید.

آ. به نظر شما کدام نتیجه گیری های زیر در مورد انرژی شبکه بلور ترکیب های یونی درست است؟چرا؟

۱-هر چه اندازه کاتیون کوچکتر باشد انرژی شبکه بیشتر است؟

درست است چون شعاع یونها با انرژی شبکه رابطه عکس دارد.

۲-هر چه بار آنیون بیشتر باشد انرژی شبکه کمتر است.

غلط است چون بار یونها با انرژی شبکه رابطه مستقیم و دارد و هر چه بار یون بیشتر باشد انرژی شبکه بیشتر می شود.

۳-هر چه شعاع آنیون بزرگتر باشد انرژی شبکه بیشتر است.

غلط چون شعاع یونها با انرژی شبکه رابطه عکس دارد.

۴-انرژی شبکه با بار کانیون رابطه مستقیم و با شعاع آن رابطه وارونه دارد.

درست

ب.بیش بینی کنید که کدام ترکیب یونی زیر انرژی شبکه بیشتری دارد؟

جواب:MgO بیشتر از CaO است چون در این دو ترکیب O یکسان وMg در بالای گروه و شعاع ان کوچکتر است در نتیجه انرزی شبکه ان بیشتر است


---------------------------------------


پاسخ فكر كنيد صفحه 57
آيا ميتوان ميان انرژي شبكه و نقطه ي ذوب يك تركيب يوني رابطه اي در نظر گرفت؟
بله.هر قدر شبكه انرژي بيشتر باشد،نقطه ذوب نيز بالا تر است در حقيقت هر قدر انرژي شبكه بلور جامد يوني بيشتر باشد آن شبكه پايدار تر خواهد بود و استحكام بيشتري دارد بنابرين مقدار دمايي كه براي در هم ريختن شبكه بلور مورد نياز است بيشتر خواهد بود. 

---------------------------------------

خود را بیازمایید ص 60

جواب1- به ترتیب لیتیم اکسید ، منگنز II اکسید ، آهن III اکسید ، کلسیم کلرید ، کلسیم نیتریت ، آهن II  هیدروکسید ، سدیم فسفات  و آمونیوم سولفات

2- Na2SO4 , MgSO3 , Zn3(PO4)2 , CuSO4 , MgBr2 , CoO , ScI , FeBr3

---------------------------------------

پرسش ص 63

جواب آ) بله

ب)X،2H2O

---------------------------------------

خود را بیازمایید ص 75

جواب

---------------------------------------

خود را بیازمایید ص 78

جواب

---------------------------------------

خود را بیازمایید ص 82

جواب1- گوگرد دی اکسید و سیلیسیم تترا فلوئورید و دی نیتروژن تری اکسید

2-کربن +4 و فسفر +3 و گوگرد +6

3- PBr5 , SF6 , N2O4

----------------------

خود را بیازمایید ص89

جواب

----------------------

پاسخ فكر كنيد صفحه 90

1- نيروي جاذبه اي نشري لوندون نيروي جاذبه ضعيفي است كه بين مولكول ها بر اثر ايجاد دوقطبي هاي لحظه اي تشكيل مي شود در مورد نحوه پيدايش قطبيت لحظه اي مي توان گفت كه چگالي ابر الكتروني در مولكول هاي مواد به ويژه مولكول هاي ناقطبي در يك لحظه در يك طرف مولكول بيشتر از طرف ديگر مي شود.

بنابراين آن مولكول ، مانند مولكول هاي قطبي واقعي ، دو سر يا دو قطب مثبت و منفي پيدا مي كند اين دوقطبي لحظه اي بعد مولكول هاي اتم هاي مجاور اثر مي گذارد و آن را بر اثر القا به ذره هاي دوقطبي تبديل مي كند در نتيجه همه مولكول ها به طور موقت قطبي ميشوند و در كنار يك ديگر قرار مي گيرند .

 

2- از ميان جفت گازهاي (CO,N2(و(O2,CL2) كدام يك آسان تر به مايع تبديل ميشود؟

پاسخ: هر قدر نيروي جاذبه بين ذره ها كمتر باشد حالت فيزيكي ماده به حالت گاز نزديك تر است و بالعكس هر چه نيروي جاذبه بين ذره ها بيشتر باشد حالت فيزيكي ماده به جامد نزديك تر است.

Co,N2: مولكول CO  قطبي است در حالي كه مولكول N2 ناقطبي مي باشد.

در حقيقيت بين مولكول هاي CO  جاذبه دو قطبي _  دو قطبي برقرار است در حالي كه بين مولكول هاي N2 نيروي جاذبه لوندون بر قرار مي باشد و نيروهاي جاذبه دوقطبي _  دوقطبي قوي تر از نيرو هاي جاذبه لوندون مي باشد بنابرين مولكول هاي CO آسان تر به مايع تبديل مي شود

O2,CL2: هردو ناقطبي مي باشند و در ميان مولكول هاي ناقطبي آن كه جرم مولكولي داراي  نيروهاي بين مولكولي قوي تر است و چون CL2 سنگين تر است لذا CL2 آسان تر به مايع تبديل مي شود.

----------------------

پاسخ فكر كنيد صفحه 96

گرافيت ساختار لايه اي دارد و بين لايه هاي آن نيرو هاي جاذبه ضعيف وان دروالسي برقرار است و همين نيروها سبب مي شوند كه لايه گهاي گرافيت به آساني روي يكديگر بلغزند و موجب نرمي گرافيت مي شوند.

----------------------

پاسخ فكر كنيد صفحه 99

1- زنجير اصلي طولاني ترين زنجير است كه كربن هاي بيشتري داد.

2- اتم هاي كربني كه در زنجير اصلي قرار نگرفته اند به عنوان شاخه فرعي در نظر مي گيريم و آن را با نام بنيان الكيل مر بوطه مشخص مي كنيم.

3- شماره گذاري زنجير اصلي از طرفي كه شاخه فرعي نزديك تر باشد يعني به كربن متصل به شاخه عدد كوچكتري تعلق ميگيرد.

4- در صورت وجود چند شاخه شماره گذاري زنجير اصلي به طوري  صورت مي گيرد كه مجموع  كه مجموع شماره هاي كربن هاي شاخه دار   كمترين مقدار باشد.

5- ابتدا شماره هاي كربني كه شاخه به آن متصل است ذكر مي كنيم ، سپس خط تيره مي گذاريم به دنبال آن نا الكيل مربوط و سپس نام هيدروكربن هم با زنجير اصلي را ذكر مي كنيم.

6- اگر شاخه هاي متفاوت بر روي هيدروكربن قرار داشته باشند، رعايت حق تقدم ترتيب حروف الفباي لاتين ضروري است. مثلا (اتيل) مقدم بر (متيل) است.

 فكر كنيد صفحه 101

پاسخ:  مولكول هايي را كه فرمول مولكولي يكساني دارند ولي آرايش اتمي متفاوتي دارند

         هم پار يا ايزومر مينامند. 

CH3—CH2—HC=CH—CH2—CH3              3- هگزن

CH3—CH2—CH2—HC=CH—CH3             2- هگزن          

H2C=CH—CH2—CH2—CH2—CH3              1 -هگزن      
 

            2 - هگزنCH3—HC=CH—CH2—CH2—CH3

  

فكر كنيد صفحه 106

پاسخ:

الف)  گروه عاملي هم در آلدهيد ها و هم در كتن ها شامل گروه كربونيل است.

       گروه  كربونيل از  پيوندc  دوگانهو  o تشكيل شده است

ب)   در كتون ها گروه كربونيل به دو گروه الكيل يا آريل متصل است.

     اما در آلدهيد ها گروه كربونيل با يك اتم كربن ديگر از يك طرف و اتم هيدروژناز طرف دیگر مرتبط است.

خودآزمایی75

                خودآزمایی87                             

                                                       

 

 


برچسب‌ها: فکرکنید
[ چهارشنبه چهارم تیر ۱۳۹۳ ] [ 23:0 ] [ jafari ]

درباره وبلاگ

به وبلاگ شیمی دبیرستان کرمان ناحیه 2 خوش آمدید.